Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Dịch vụ ăn uống khác 56290 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Điều hành tua du lịch 79120 N