Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 32110 Y
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Hoạt động cấp tín dụng khác 64920 N
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N