Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 Y
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Khai thác và thu gom than bùn 08920 N
Khai thác và thu gom than non 05200 N
Khai thác và thu gom than cứng 05100 N
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Sản xuất than cốc 19100 N