Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Đại lý du lịch 79110 Y
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 46340 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Điều hành tua du lịch 79120 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N