Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Vệ sinh chung nhà cửa 81210 Y
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990 N
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 81290 N
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 81300 N