Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 Y
Quảng cáo 73100 N
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 73200 N
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N