Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Đóng tàu và cấu kiện nổi 30110 Y
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 33150 N
Thu gom rác thải không độc hại 38110 N
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N