Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn thực phẩm 4632 Y
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
Dịch vụ đóng gói 82920 N
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 10790 N