Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 Y
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N