Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 Y
Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 14200 N
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 14100 N
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 13290 N
Sản xuất thảm, chăn đệm 13230 N
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220 N
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 13210 N
Hoàn thiện sản phẩm dệt 13130 N
Sản xuất vải dệt thoi 13120 N
Sản xuất sợi 13110 N
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782 N
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 14300 N