Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 85590 Y
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Điều hành tua du lịch 79120 N