Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810 Y
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 N