Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 Y
Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N
Khai thác gỗ 02210 N
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610 N
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 16210 N
Sản xuất đồ gỗ xây dựng 16220 N
Sản xuất bao bì bằng gỗ 16230 N
Đại lý du lịch 79110 N
Điều hành tua du lịch 79120 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Phá dỡ 43110 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N