Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 01630 Y
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N