Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Nuôi trồng thuỷ sản biển 03210 Y
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Khai thác thuỷ sản biển 03110 N