Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 Y
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N