Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 03222 Y
Chăn nuôi trâu, bò 01410 N
Sản xuất giống thuỷ sản 03230 N