Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 01500 Y
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 016 N