Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất giống thuỷ sản 03230 Y
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 01 N
Khai thác thuỷ sản 031 N
Nuôi trồng thuỷ sản 032 N