Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Chăn nuôi lợn 01450 Y
Chăn nuôi khác 01490 N
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 016 N
Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210 N