Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Chăn nuôi trâu, bò 01410 Y
Thu gom rác thải 381 N
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 38210 N
Chăn nuôi lợn 01450 N
Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210 N