Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn tổng hợp 46900 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 4781 N
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 N
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 85600 N
Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100 N
Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830 N
Đại lý du lịch 79110 N
Điều hành tua du lịch 79120 N
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 73200 N
Quảng cáo 73100 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N
Hoạt động hậu kỳ 59120 N
Hoạt động chiếu phim 5914 N
Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 59200 N
Hoạt động tư vấn quản lý 70200 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N