Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Điều hành tua du lịch 79120 Y
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N